εκλογή μελών ΑΠΔΠΧ

o e-lawyer για την εκλογή των νέων μελών της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -αλλά και γενικότερα τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών.

Comments are closed.